HVORFOR ROTARY / PRESENTASJON AV ROTARY

KORT VIDEOPresentasjon av Rotary


Hva er Rotary? 

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ressurspersoner fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden.

Rotary sitt formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.

Rotaryklubber finnes i dag i mer enn 200 land og geografiske områder, fordelt på nesten 33.000 klubber med til sammen over 1.2 millioner medlemmer

Rotarys lovgivende forsamling er lovrådet (Council on Legislation). Lovrådet trer sammen hvert tredje år for å behandle innkomne forslag til endringer i lover og vedtekter og forslag til policy- eller prosedyreendringer som ikke krever formelle lovendringer.  

Et viktig trinn i Rotary sin historie var opprettelsen av Rotaryfondet (The Rotary Foundation (TRF)) i 1917. Rotaryfondet har vokst med årene til å bli et kraftig virkemiddel i Rotary sitt arbeid og er i dag et av verdens største privatfinansierte stipendprogram og driver dessuten en omfattende humanitær virksomhet. De fleste rotarystipendene er gitt av Rotaryfondet.

Rotary kom til Norden og Norge med Kristiania Rotary Klubb i 1922. Ved byens navneskifte skiftet naturlig nok klubben navn til Oslo Rotaryklubb som etter charterdato 1. juni også er den eldste rotaryklubben i Skandinavia.

Som ett av de land med høyest medlemstetthet er Norge i dag delt inn i syv rotarydistrikter med til sammen 328 klubber og nesten 13.000 medlemmer.

Rotaryklubben

Rotaryklubben er selve ryggmargen i den internasjonale rotarybevegelsen. Her møtes medlemmene hver uke til frokost-, lunsj-, middags- eller kveldsmøter. Rotaryklubben skal være en god blanding av skjemt og alvor, hvor både samfunnsspørsmål og rotarysaker diskuteres.

Medlemsskap i en Rotaryklubb baserer seg i hovedsak på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben.

Rotaryklubben er medlem av Rotary International.

Rotarydistriktet

Rotarydistriktet er et nærmere definert geografisk område hvor Rotaryklubbene er assosierte medlemmer. Aktivitetene og organiseringen av et Rotarydistrikt har til hensikt å hjelpe den enkelte Rotaryklubb til å kunne leve opp til Rotary sitt formål.

I Norge er det syv distrikter. Hvert distrikt ledes av en distriktsguvernør som er Rotary Internationals representant og øverste embetsmann i distriktet.

Norsk Rotary Forum

Norsk Rotary Forum (NORFO) er et samarbeids- og koordineringsorgan for multidistriktsaktiviteter i de syv norske rotarydistrikter.

NORFO har som oppgave å fremme Rotary Internationals tjenestearbeid overfor yrkesliv og samfunnsliv, nasjonalt og internasjonalt. Dette skjer ved å ta seg av fellesoppgaver for distriktene, og gjensidig formidle informasjon og utveksle erfaring.

Rotary's betydning for andre organisasjoner

Rotarybevegelsen har vært bidragsyter ved etableringen av mange velkjente, verdensomspennende organisasjoner. Og det er nettopp Rotary sitt engasjement på den internasjonale arena som har gjort organisasjonen anerkjent som en sentral Non Governmental Organization.

Med sine betydelige bidrag ved etableringen av FN ble grunnlaget lagt for at Rotary siden har vært delegert og hatt observatører ved de fleste FN-organisasjoner og møter.Facebook

Møteinformasjon

Møtested: Kafeteriaen i Stokke Idrettshall
Adresse: Rørkollveien 3
Postnummer: 3160
Sted: Stokke
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...
Stokke Rotary Sundåsen